3.Bitter Sweet  請打開音箱


在這個世界  


有一點希望,有一點失望 


我時常這麼想


在這個世界 


有一點歡樂,有一點悲傷 


誰也無法逃開我們的世界 


並不像你說的,真有那麼壞


你又何必感慨 


用你的關懷和所有的愛


為這個世界 


添一些美麗色彩


我們的世界 


並不像你說的,真有那麼壞


你又何必感慨 


用你的關懷和所有的愛


為這個世界 


添一些美麗色彩


FW

    全站熱搜

    自在居 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()